Tag: bảo vệ

Lý do bảo vệ phải mang đồng phục

Lý do bảo vệ phải mang đồng phục

Diện đồng phục bảo vệ giúp họ biết rõ nhiệm vụ, công việc của mình. Bên cạnh đó, tạo được sự uy nghĩ và làm thay đổi được tình cảm, tâm trạng của những người xung quan làm công việc